دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 129، زمستان 1394، صفحه 4-140 
2. مبانی بازشناسی ادعیه مأثوره با تأکید بر دانش حدیث

صفحه 12-33

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ داود اسماعیلی؛ راضیه قناعتی