دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 125، زمستان 1393، صفحه 4-134 
2. پیامبر آزادى‏بخش

صفحه 8-17

محمد مهدی رکنی یزدی


6. تصویرپردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

صفحه 75-86

علی اصغر پورعزت؛ میثم علی‌پور؛ علی اصغر سعدآبادی