دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 115، تابستان 1391، صفحه 4-140