دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 112، پاییز 1390، صفحه 4-160 
2. داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ) در قرآن کریم

صفحه 7-26

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محسن رجبی قدسی


3. بررسی تاریخی شواهد سیاسی آغاز وضع در احادیث

صفحه 27-47

سید محمدتقی موسوی کراماتی؛ مجید دانشگر


4. نقد و بررسی روایات الدرالمنثور در تفسیر المیزان

صفحه 48-66

جمال فرزندوحی؛ امان اله ناصری کریموند