1. و باز شورشی در ‌خلق ‌عا‌لم

صفحه 5-6

حمیدرضا آژیر


2. داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ) در قرآن کریم

صفحه 7-26

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محسن رجبی قدسی


3. بررسی تاریخی شواهد سیاسی آغاز وضع در احادیث

صفحه 27-47

سید محمدتقی موسوی کراماتی؛ مجید دانشگر


4. نقد و بررسی روایات الدرالمنثور در تفسیر المیزان

صفحه 48-66

جمال فرزندوحی؛ امان اله ناصری کریموند


5. نقد و بررسی روایات اهل سنت پیرامون مصحف امام علی

صفحه 67-87

مهدی عبادی


6. جست و جوی الگویی مناسب برای حل نابسامانی های تقویم قمری

صفحه 88-101

محمد سمیعی


7. خواجه نصیرالدین طوسی و اتهام سقوط بغداد

صفحه 102-118

ابراهیم محمدی


8. آداب سفره در ایران باستان و ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری)

صفحه 119-137

هادی وکیلی؛ کبری نودهی


9. سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمت رسان و عوامل موثر بر آن (تابستان ۱۳۸۷)

صفحه 138-151

محمد مظلوم خراسانی؛ علیرضا میرانواری


10. آشنایی با طرح طبقه بندی علوم، زمینه ساز تحول در جامعه علمی ایرانی اسلامی

صفحه 152-156


11. تشکیل گروه ادیان و مذاهب اسلامی در بنیاد پژوهشهای اسلامی

صفحه 157-160

رمضانعلی ایزانلو