دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 111، تابستان 1390، صفحه 4-142