دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 110، بهار 1390، صفحه 3-132 
2. قدرت الهی

صفحه 9-29

محمدهادی عبد خدایی