1. دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در نماز جمعه (سالگرد انقلاب اسلامی و تحوّلات جهان اسلام)

صفحه 3-7


2. چهره و ارتباط غیر کلامی در آموزه‌های قرآنی

صفحه 8-28

علی لطفی


3. سنت ادبی آغازیه و گونه‌های آن در قرآن

صفحه 29-49

غلام‌رضا معروف


4. اختلاف در قرائت حروف مقطّعه

صفحه 50-59

امیر سلمانى رحیمى


5. تعامل علم و دین از دیدگاه علّامه طباطبائی

صفحه 60-80

سید محمد کاظم علوی؛ نرگس صبور


6. نقد هرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق

صفحه 81-95

سید حسین کنعانی


7. خنده و گریه در آیات قرآن کریم

صفحه 96-110

محمّدرضا عطایی


8. بررسی تحوّلات و کارکرد نهاد قضایی در سده‌های آغازین اسلام

صفحه 111-132

ابوطالب سلطانیان


9. آموزه‌های دینی در هفت خوان رستم

صفحه 133-146

آسیه ذبیح نیا عمران؛ حسین بردخونی


10. گزارشی از همایش وقف

صفحه 147-149


11. دشت خاموش

صفحه 150-151