دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 109، زمستان 1389، صفحه 3-151 
9. آموزه‌های دینی در هفت خوان رستم

صفحه 133-146

آسیه ذبیح نیا عمران؛ حسین بردخونی