دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 103، تابستان 1388، صفحه 1-133