دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 101، زمستان 1387، صفحه 4-141