دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 99، تابستان 1387، صفحه 4-132