دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 89، زمستان 1384، صفحه 4-100 
2. حضور الهی

صفحه 18-30

محمدهادی عبدخدایی


8. آشنایی با دایرة المعارف آستان قدس رضوی

صفحه 84-100

اصغر ارشاد سرابی؛ محمد سوهانیان حقیقی