دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 85، زمستان 1383، صفحه 4-210 
11. جابر بن حیان و خاورشناسان

صفحه 171-189

طاهره عظیم زاده تهرانی