دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 81، زمستان 1382، صفحه 4-118