دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 140، پاییز 1397، صفحه 1-128 
2. روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیرۀ رضوی

صفحه 29-47

سیدابوالقاسم موسوی؛ محمدرضا جواهری؛ ایوب اکرمی