دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 139، تابستان 1397، صفحه 1-120 
5. کارکردهای تقوا در خانواده از دیدگاه قرآن

صفحه 68-91

صدیقه موسوی؛ علی اکبر خدّامیان دانش پژوه؛ مهدی باکویی


6. نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در کودکان

صفحه 92-112

مریم صف‌آرا؛ زهره طریقی احسن؛ اصغر اخوی