دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 136، پاییز 1396 
3. بررسی ابواب جهنم در قرآن

صفحه 24-43

رحمان عُشریه؛ سیدمحمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ مرتضی سازجینی