دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 135، تابستان 1396 
2. سیماى فاطمه (ع) در آیاتى از قرآن به روایت اهل‏ سنّت

صفحه 11-23

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی