نویسنده = علی راد
معناشناسی روایی مفردات قرآن نزد قرآن‌پژوهان امامیه؛ رهیافت‌ها و نمونه‌ها

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 50-76

علی راد؛ حامد دهقانی فیروزآبادی


تحلیل گفتمان احادیث تقیۀ حسن بن محبوب

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 24-52

علی راد؛ سعید عزیزی


در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


تحلیل انتقادی شبهات تبار ابراهیم (ع)

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 8-26

علی راد


تحلیل انتقادی احادیث تبارشناسی الیاس

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 14-32

علی راد