نویسنده = عباس اسماعیلی‌زاده
چیستی متعلّق «همّت به و همّ بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیۀ 24 سورۀ یوسف

دوره 38، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 33-56

حسین براتی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


معنای «صدّیقین» و مراد از آنان در قرآن کریم

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 60-73

زکیّه زارع؛ عباس اسماعیلی‌زاده؛ حسن نقی زاده


توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم‌گیری مدیران از منظر قرآن

دوره 32، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 29-54

عباس اسماعیلی‌زاده؛ مهرناز محدّثی‌فر