نویسنده = سید حسین کنعانی
نقد هرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق

دوره 29، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 81-95

سید حسین کنعانی


ویژگی‎های رجالی کتاب اختیار معرفة الرجال

دوره 29، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 141-153

سید حسین کنعانی


جایگاه سیاق در تکوین معانی و تفسیر آیات

دوره 25، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 21-41

سید حسین کنعانی


حدیث غدیر و نهج البلاغه

دوره 25، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 42-56

سید حسین کنعانی


سیر تحول کاربرد سیاق در تفسیر

دوره 24، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 28-42

سید حسین کنعانی