کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
واکاوی جایگاه تقدیم و تأخیر آیات در روایات تفسیری

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-74

نصیرالدین جوادی


در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


روش‌شناسی تفسیر عقلی در سیرۀ تفسیری امام رضا

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 24-41

محسن نامجو؛ مجتبی نوروزی


سطح بندی و باطن پذیری روایات تفسیری در بیان ائمه(ع)

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 70-83

مهدی خوشدونی؛ عبدالهادی فقهی زاده