فصلنامه مشکوة  با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه  استقبال می‌کند. ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله  تنظیم و همراه فرم تعهد نامه و تعارض منافع ارسال نمایند.

 


 نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار: فصلنامه

 زبان نشریه : فارسی (چکیده: فارسی و انگلیسی)

 نوع دسترسی : رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی : مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

حداقل زمان برای تعیین تکلیف مقاله : حدود 3 ماه 

نرخ پذیرش مقالات : حدود 10% 

روش ارزیابی : دو سو ناشناس

 

شماره جاری: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 149، زمستان 1399، صفحه 4-129 

4. مفهوم شناسی محبت در رابطۀ دوسویۀ خدا و بنده

صفحه 70-88

سمانه احمدپوردهقان‌؛ الهه شاه‌پسند


5. بازخوانی واژۀ «فلق» بر اساس سیاق سوره

صفحه 89-106

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبداللهی عابد


ابر واژگان