دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 148، آذر 1399، صفحه 4-138