عوامل برکت‌افزایی در زندگی انسان

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

برای به ثمر نشستن حاصل تلاش انسان، عوامل پیدا و پنهان فراوانی نقش ایفا می‌کنند. یکی از عوامل پنهان که موجب رشد، تکاپو و زایش مضاعف عمل میžشود، رشد معنوی و برکت آن است. در فرهنگ قرآن و روایات، نقطه عزیمت هر حرکت، سخن و اندیشه‌ای، اتکال آن بر پدیده‌های غیبی و غیر آشکار است. از جمله این امور برکت و افزایش بهره وری انسان است. این نوشتار با توصیف و تحلیل محتوای آیات و روایات، برخی عوامل برکت‌افزایی را مورد مطالعه قرار داده است. از نتایج مهم پژوهش می‌توان به  امکان بهره گیری انسان از امدادهای غیبی و معنویت نظام طبیعت در افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی امور اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Increasing Blessings in Human Life

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Shayesteh Nezhad 1
 • Muhammad Rashid Shaykh Ahmad 2
چکیده [English]

Many hidden and manifest factors play a role for the human endeavors to bear fruit. One of the hidden factors that lead to the development and double increase of one’s actions is the spiritual growth and its blessing (baraka). In the culture of the Qur’ān and traditions, the departing point of any movement, word, or idea, is its reliance on hidden and non-manifest phenomena. Among these factors is the blessing and increase of man’s productivity. Through description and analysis of the content of the āyas and traditions, this writing has studied some factors of increasing blessing. The possibility of human enjoyment of assistance from the unseen world and the spirituality of the nature’s order in the increase of productivity and improvement of one’s state of affairs can be mentioned as among the significant findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • increase of blessings
 • honesty
 • veracity
 • concept of blessing
 • factors of blessing
 • thanks giving
 1. قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران، دارالقرآن الکریم، 1۴1۵.
 2. ابن بابویه،محمدبن علی، خصال، قم، جامعه مدرسین، 13۶2.
 3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، امالی، بیروت، اعلمی، 1۴00.
 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، علل الشرایع، قم، داوری، بی‌تا.
 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، عیون اخبار الرضا، تهران، نشر جهان، 1378.
 6. ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن، زاد المسیر فى علم التفسیر، بیروت،‏ دار الکتاب العربی‏، اول‏،1۴22 ق‏.
 7. ابن قولویه، جعفر بن محمد، جامع الزیارات، نجف، مرتضوی، 13۵۶.
 8. ابن منظور ، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر ، سوم ، 1۴1۴ ق .
 9. آشتیانی، میرزا احمد، ظرائف الحکم، تهران، کتابخانه صدوق، 13۶2.
 10. آلوسى، سید محمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم‏، بیروت‏، دارالکتب العلمیه‏، اول‏ ،1۴1۵ ق‏.
 11. بیهقی، حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، 1377.
 12. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، چهارم، 1382.
 13. حرانی، حسن بن على ابن شعبه، تحف العقول،  قم‏، جامعه مدرسین ‏، اول‏، 1۴0۴.
 14. حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعة: قم‏، مؤسسة آل البیت:، اول‏، 1۴09 ق‏.
 15. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر بصائر الدرجات، قم، نشر اسلامی، 1۴21.
 16. حویزى، عبد على بن جمعة العروسى، نور الثقلین، قم‏، اسماعیلیان ، چهارم‏ ، 1۴1۵ق‏.
 17. [امام] خمینی، روح الله، صحیفه نور، 13۶7، تهران، دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره).
 18. دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، قم، الشریف الرضی، 1۴12.
 19. راغب، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم الدار الشّامیه، دمشق، اول، 1۴12هـ .ق.
 20. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، نجف، مطبعه حیدریه، بی‌تا.
 21. صابری یزدی، علی‌رضا و انصاری، محمدرضا، الحکم الزاهره، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 137۵.
 22. طباطبایی ، محمدحسین، تفسیر المیزان‏؛ مترجم : موسوى همدانى، سید محمدباقر، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه ، پنجم‏ ، 137۴ ش‏.
 23. طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، تهران‏، فراهانى‏، اول، 13۶0ش‏.
 24. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، إعلام الوری، تهران، اسلامیه، 1390.
 25. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، الاحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضى‏، اول‏، 1۴03 ق.
 26. طریحی ، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران ، کتاب‌فروشی مرتضوی ، سوم ، 137۵.
 27. طوسى ،محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1۴07.
 28. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ ، امالی، قم، دارالثقافه، 1۴1۴.
 29. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین،‏ قم‏، هجرت‏، دوم‏، 1۴10 ق‏.
 30. کاشانى، ملا فتح الله‏، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین‏، تهران‏، کتاب‌فروشى محمد حسن علمى‏، 133۶ ش‏.
 31. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دارالذخائر، 1۴10.
 32. کلینی ،محمدبن یعقوب، الکافی، تهران‏ ، دار الکتب الإسلامیة، چهارم،1۴07 ق‏.
 33. متقی هندی، علاءالدین، کنزالعمال، بیروت، مدرسة الرساله، 1۴01.
 34. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1۴03.
 35. مصطفوى، حسن‏، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران‏ ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، 13۶0 ش.‏
 36. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، صدرا، 13۶۴.
 37. مقاتل بن سلیمان‏ بلخى، تفسیر مقاتل بن سلیمان‏، بیروت‏، دار إحیاء التراث‏، اول‏، 1۴23 ق.
 38. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت، 1۴08.