داوران

آمار داوران نشریه (سال 1399)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

سیدعلی نقی

ایازی

دکتری

استاد

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

سیدمحمدعلی

ایازی

دکتری

استادیار

تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر

سیدمصطفی

احمدزاده

دکتری

استادیار

 تهران

 هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر

مصطفی

احمدی فر

دکتری

استادیار

 مشهد

جامعة المصطفی العالمیه مشهد

دکتر

سیدمهدی

احمدی نیک

دکتری

استادیار

 مشهد

 هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدباقر

آخوندی

دکتری

 دانشیار

 بیرجند

 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دکتر

جواد

ایروانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

  هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مرتضی

ایروانی نجفی

دکتری

استاد

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی

دکتر

عباس

اسماعیلی زاده

دکتری

دانشیار

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی مشهد ایران

دکتر

عباس

اشرفی

دکتری

دانشیار

 تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

محمدحسین

الهی زاده

دکتری

 حوزوی

 مشهد

موسسه تدبردر قرآن

دکتر

محمد

امامی

دکتری

دانشیار

 مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

بهزاد

بابازاده

دکتری

استادیار

 مشهد

  هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدرضا

بهادری

دکتری

مربی

مشهد

 هیئت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

محمد

بهرامی

دکتری

 استادیار

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

سهیلا

پیروز فر

دکتری

دانشیار

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی

دکتر

عباس

پسندیده

دکتری

دانشیار

قم

گروه حدیث/دانشکده علوم و معارف حدیث/دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر

علی

تمسکی بیدگلی

دکتری

سایر

 قم

مدرس دانشگاه قم

دکتر

علی

جلائیان اکبرنیا

دکتری

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محسن

جهانگیری

دکتری

 دانشیار

 مشهد

   هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

ابوالفضل

حری

دکتری

استادیار

 اراک

 دانشگاه اراک

دکتر

بی بی زینب

حسینی

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه فرهنگیان

دکتر

مهدی

حسن زاده(ادیان)

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمدحسن

حسن زاده سبلوئی

دکتری

استادیار

مشهد مقدس

گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

دکتری

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدابوالقاسم

حسینی ژرفا

دکتری

استادیار

 تهران

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر

رضا

حق پناه

دکتری

استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسن

حکیم باشی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

علی

خیاط

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسین

خاکپور

دکتری

 دانشیار

 زاهدان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

محمد

خامه گر

دکتری

استادیار

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

حسن

خرقانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

ابوالفضل

خوش منش

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشگاه تهران

دکتر

سیدعلی

دلبری

دکتری

دانشیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

راد

دکتری

دانشیار

 تهران

دانشیار دانشگاه تهران, ایران

دکتر

محسن

رجبی قدسی

دکتری

 استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

علی اکبر

رستمی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدعلی

رضایی کرمانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

جواد

رقوی

دکتری

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

محمدابراهیم

روشن ضمیر

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

جعفر

زنگنه شهرکی

دکتری

استادیار

 مشهد

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

سالمی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدعلی

سجادی زاده

دکتری

استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

غلامعباس

سعیدی

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدباقر

سعیدی روشن

دکتری

دانشیار

 قم

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

روح الله

سعیدی فاضل

دکتری

سایر

 مشهد

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد

سلطانیه

دکتری

استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدرضا

شیرازی

دکتری

استادیار

 مشهد

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

محمد

شریفی

دکتری

دانشیار

بابلسر

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

دکتر

سید محمود

طیب حسینی

دکتری

دانشیار

 قم

دانشیار گره قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

محمداسحاق

عارفی

دکتری

استاد حوزه

 مشهد

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مهدی

عبادی

دکتری

 مربی

 مشهد

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

حمید

عباس زاده

دکتری

استادیار

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدجعفر

علوی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

نعمت الله

فیروزی

دکتری

سایر

 مشهد

مسوول گروه معارف اسلامی -دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام.

دکتر

عبدالهادی

فقهی زاده

دکتری

استاد

 تهران

 دانشگاه تهران

دکتر

محمدحسن

قاسمی

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد

قربان زاده

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه علوم قرآن سازمان اوقاف

دکتر

رامین

گلمکانی

دکتری

استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد

محقق

دکتری

استادیار

 اصفهان

استادیار دانشگاه اصفهان

دکتر

محسن

مرادی

دکتری

دانشیار

مشهد

گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

دکتر

مهدی

مردانی گلستانی

دکتری

استادیار

 مشهد

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

دکتر

محمد

میرزایی

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید محمود

مرویان حسینی

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدمهدی

مسعودی

دکتری

استادیار

 قم

استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

مهدی

مطیع

دکتری

دانشیار

اصفهان

علوم قرا و حدیث اصفهان 

دکتر

جواد

معین

دکتری

مربی

مشهد

عضو گروه علمی جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)

دکتر

محمدعلی

مهدوی راد

دکتری

دانشیار

 قم

دانشگاه تهران

دکتر

سید رضا

مودب

دکتری

استاد

 قم

دانشگاه قم

دکتر

سیدرضا

موسوی

دکتری

استادیار

اگرگان

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دکتر

سید محمد حسین

موسوی پور

دکتری

استادیار

تهران

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تهران و کرج)

دکتر

سیدمحمدحسن

موسوی خراسانی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی اصغر

ناصحیان

دکتری

دانشیار

 مشهد

 عضو گروه علمی جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)

دکتر

علی

نصیری

دکتری

استاد

قم

استاد و عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه  علم صنعت ایران

دکتر

علی

نصرتی

دکتری

استادیار

 مشهد

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

نعمتی

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو گروه علمی جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)

دکتر

شادی

نفیسی

دکتری

دانشیار

 تهران

 دانشگاه قرآن و حدیث شعبه تهران

دکتر

حسن

نقی زاده

دکتری

استاد

 مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محسن

نورائی

دکتری

دانشیار

 مازندران

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر

مجتبی

نوروزی

دکتری

استادیار

 مشهد

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر

محمد

نوروزی

دکتری

 استادیار

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکتری

دانشیار

 قم

دانشگاه قم-

 

 آمار داوران نشریه (سال 1397)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

سیدعلی نقی

ایازی

دکتری

استاد

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

سیدمحمدعلی

ایازی

دکتری

استادیار

تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر

سیدمصطفی

احمدزاده

دکتری

استادیار

 تهران

 هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر

مصطفی

احمدی فر

دکتری

استادیار

 مشهد

جامعة المصطفی العالمیه مشهد

دکتر

سیدمهدی

احمدی نیک

دکتری

استادیار

 مشهد

 هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدباقر

آخوندی

دکتری

 دانشیار

 بیرجند

 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دکتر

جواد

ایروانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

  هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مرتضی

ایروانی نجفی

دکتری

استاد

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی

دکتر

عباس

اسماعیلی زاده

دکتری

دانشیار

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی مشهد ایران

دکتر

عباس

اشرفی

دکتری

دانشیار

 تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر

محمدحسین

الهی زاده

دکتری

 حوزوی

 مشهد

موسسه تدبردر قرآن

دکتر

محمد

امامی

دکتری

دانشیار

 مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

بهزاد

بابازاده

دکتری

استادیار

 مشهد

  هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدرضا

بهادری

دکتری

مربی

مشهد

 هیئت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

محمد

بهرامی

دکتری

 استادیار

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

سهیلا

پیروز فر

دکتری

دانشیار

 مشهد

دهیئت علمی انشگاه فردوسی

دکتر

عباس

پسندیده

دکتری

دانشیار

قم

گروه حدیث/دانشکده علوم و معارف حدیث/دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر

علی

تمسکی بیدگلی

دکتری

سایر

 قم

مدرس دانشگاه قم

دکتر

علی

جلائیان اکبرنیا

دکتری

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محسن

جهانگیری

دکتری

 دانشیار

 مشهد

   هیدت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

ابوالفضل

حری

دکتری

استادیار

 اراک

 دانشگاه اراک

دکتر

بی بی زینب

حسینی

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه فرهنگیان

دکتر

مهدی

حسن زاده(ادیان)

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمدحسن

حسن زاده سبلوئی

دکتری

استادیار

مشهد مقدس

گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

دکتری

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدابوالقاسم

حسینی ژرفا

دکتری

استادیار

 تهران

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر

رضا

حق پناه

دکتری

استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسن

حکیم باشی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

علی

خیاط

دکتری

استادیار

 مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسین

خاکپور

دکتری

 دانشیار

 زاهدان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

محمد

خامه گر

دکتری

استادیار

 مشهد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر

حسن

خرقانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

ابوالفضل

خوش منش

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشگاه تهران

دکتر

سیدعلی

دلبری

دکتری

دانشیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

راد

دکتری

دانشیار

 تهران

دانشیار دانشگاه تهران, ایران

دکتر

محسن

رجبی قدسی

دکتری

 استادیار

 مشهد

 عضو هیئت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

علی اکبر

رستمی

دکتری

 استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدعلی

رضایی کرمانی

دکتری

دانشیار

 مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

جواد

رقوی

دکتری

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

محمدابراهیم

روشن ضمیر

دکتری

استادیار

 مشهد

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی