فرایند پذیرش مقالات

داوری مقالات به روش دو سویه ناشناس  است و بررسی اولیه ده روز طول می کشد.  پس از تایید ابتدایی سردبیر، مقاله برای دو داور متخصص   ارسال می شود. فرایند داوری حدود سه ماه است.