فرایند پذیرش مقالات

داوری مقالات به روش دو سویه ناشناس  است و بررسی اولیه حداقل پانزده روز طول می کشد.  پس از تایید ابتدایی سردبیر، مقاله برای دو داور متخصص در موضوع مقاله ارسال می شود. فرایند داوری حدود سه ماه است.