بازخوانى کتاب عقل از اصول کافى

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی _ گروه کلام و حکمت اسلامی

چکیده

 اصول کافى از نظر قدمت، جامع بودن، کثرت احادیث و ترتیب خاص، اعتبار روایات و مشتمل بودن بر معارف الهى و اخلاق و احکام، سرآمد کتاب‏هاى حدیثى شیعه است. از آنجا که پرداختن به مبانى اعتقادى نیازمند اثبات و اعتبار عقل است، مرحوم کلینى‏محمد بن یعقوب، با استناد به روایات متعدد به این بحث پرداخته است. مقاله حاضر در پى اشاره بدین نکته است که گرچه مرحوم کلینى‏، این کتاب را بر مبناى نقل پایه‏ریزى کرده، امّا رویکرد عقلانى ایشان به گونه‏اى است که این دیدگاه را تقویت مى‏کند او در پى تأکید بر جایگاه عقل در مکتب کلامى شیعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reappraisal of Kitāb al-‘Aql of Usūl al-Kāfi

نویسنده [English]

 • Ali Shams
چکیده [English]

Usūl al-Kāfi is a leading collection among the Shi‘a books of hadith in terms of antiquity, inclusiveness, abundance of traditions, specific order, and the validity of the traditions and its inclusion of Divine knowledge and ethics. Since dealing with ideological principles requires the intellect’s proof and validation, the late Kulayni has dealt with this issue by relying on numerous traditions. The present article seeks to explore the point that although the late Kulayni has founded this book on the basis of text, his intellectual approach is in such a way that reinforces the viewpoint that he intends to emphasize the status of intellect in Shi‘a theological school.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rationalism
 • Shaykh Kulayni
 • ignorance
 • intellect in Usūl al-Kāfi
 1. اخوان، محمّد، «کلینى و عقل‏گرایى»، آینه پژوهش، شماره 81.
 2. حائرى یزدى، مهدى، شرح اصول کافى (کتاب العقل و الجهل، کتاب التوحید) تقریر پرویز  پویان، حکمت، تهران، 1391 ش.
 3. دوانى، على، مفاخر اسلام، بنیاد فرهنگى امام رضا7، تهران، 13۶3 ش.
 4. سبحانى، محمّدتقى، «عقل‏گرایى و نص‏گرایى» نقد و نظر، شماره 3 و ۴، پاییز 137۴ ش.
 5. الکشى، محمّد بن عمر،اختیار معرفة الرجال: المعروف برجال الکشى، مؤسسة آل‏البیت، قم 1۴0۴ق.
 6. کلینى، محمّد بن یعقوب، اصول کافى، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوى، بى نا، تهران، بى تا.
 7. مجموعه مقالات فارسى کنگره بین‏المللى ثقةالاسلام کلینى، دارالحدیث، قم، 1387ش.
 8. مدرّس طباطبایى، سیدحسین، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه، هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، 1389 ش.
 9. مصباح یزدى، محمّدتقى، آموزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، 13۶8 ش.