زیرساخت‌های اخلاق بندگی دراصول کافی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد اخلاق اسلامی

چکیده

مجموعۀ صفات نفسانی و آدابِ رفتار، و مقرراتی که تنظیم‌کنندۀ رابطۀ بنده باخداست، اخلاق بندگی می‌باشد، که هم فضائل و هم رذائل را دربر می‌گیرد.
اخلاق بندگی دارای اصولی بنیادی است، که اگر رابطۀ انسان با خدا، برجهات ارزشی و مثبت آن استوار باشد، فضیلت محسوب شده، موجب سعادت و  کمال وی است، و اگر بر ابعاد منفی آن؛ یعنی پایه‌های ضدارزشی استقرار یابد، رذیلت به شمار آمده، موجب انحطاط و سقوط وی خواهد شد.
در مقالۀ حاضر، اساسی‌ترین زیرساخت‌های اخلاق بندگی، در دو بخش ارزش‌ها و ضدّ ارزش‌ها، بررسی گردیده و با استناد به روایات اصول کافی نشان داده شده است که دستیابی به خوشبختی واقعی، تنها از راه رسیدن به‌خدا و برقراری ارتباط مبتنی بر پایه‌های اصولی معرفی شده در روایات اسلامی امکان پذیراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of the Ethics of Servitude in Uṣūl al-Kāfi

نویسندگان [English]

  • Sayyid Hasan Wahdatī Shubayrī 1
  • Sayyid Muḥammad Rizā Wahdatī Shubayrī 2
1
2
چکیده [English]

The collection of innate attributes, manners of behavior, and the rules that regulate the relation of man to God is known as ethics of servitude, which comprise of both virtues and vices.
Ethics of servitude contains fundamental principles that if man’s relation to God would be based on its positive and value-aspects, it is considered as virtue and leads to one’s happiness and perfection; but if it would be based on its negative dimensions, i.e. counter-value bases, it is regarded as vice that leads him toward decline and downfall.
In the present article, the most fundamental infrastructures of ethics of servitude have been examined in two parts of values and counter-values and with reference to the traditions related in Uṣūl al-Kāfī it is clarified that achieving true happiness is feasible only through approximation to God and establishing a relationship based on the doctrinal bases introduced in Islamic traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtues of the ethics of servitude
  • vices of the ethics of servitude
  • true happiness
  • Uṣūl al-Kāfī
  1.  قرآن کریم.
  2. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبرغفاری، دارالکتب‌الاسلامیه، تهران، 1365ش.
  3. معین، محمد، فرهنگ‌فارسی معین، چاپ اول، 1387ش، انتشارات فرهنگ‌نما.
  4. نراقی، محمدمهدی، جامع‌السعادات، دارالنعمان للطباعة والنشر، نجف، 1209ق.