بررسی آثار تربیتی در پرتو گفتمان‌های آخرتی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه الهیات و دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

قیامت، سرای ظهور و تجلی است و محدودیت‌های دنیایی از جمله، زبان مانعی برای ظهور حقایق درونی موجودات نیست، گفت‌وگوهای آخرتی، تفکر قیامت‌محوری و اصالت آخرت را تبیین کرده است و رستگاری و گمراهی انسان را در گرو اعمال و رفتار او می‌داند.
بر اساس گفتمان‌های آخرتی، استوارترین راه جهت رستگاری در آن سرای، خدامحوری و حق‌مداری است که در تفکر پیامبرمحوری و شریعت‌مداری تحقق می‌یابد. این گفت‌وگوها حاکی از این‌اند که بت‌ها و شریک‌هایی که به جای خداوند متعال یا در کنار وی پرستش شده‌اند، در قیامت، هیچ قدرتی جهت یاری خود و پیروان خویش نداشته و در سرایی که محلّ ظهور و تجلّی حق است، گُم و نابود می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Educational Outcomes in Light of Otherworldly Discourses

نویسندگان [English]

 • Mahdi Moti’ 1
 • Muhsin Khāliqī 2
1
2
چکیده [English]

The Resurrection is an abode for the appearance and manifestation; therefore, talking about it is a general practice due to its lack of privation, and the worldly limitations, including the language barrier, do not obstruct the manifestation of the inner truths of the creatures.
According to the otherworldly discourses, the firmest way for achieving salvation is God-orientedness that is actualized in the Prophet’s (S.A.W.) thinking and religious law. These discourses suggest that the idols and partners that were worshipped instead of and besides Allah will not have any power to help their followers and will be destroyed and lost against the manifestation and rise of Truth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur’ān
 • Resurrection
 • witnesses
 • yawm al-tanād (a Day of Summoning)
 • yawm al-hasra (Day of Regret)
 • otherworldly discourse
 1. قرآن کریم.
 2. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415.
 3. ابن بابویه قمی، محمد ( شیخ صدوق)، معانی الاخبار، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1361.
 4. ـــــــــــــــ ، الامالی، بی‌جا، انتشارات کتابخانه اسلامیه، 1362.
 5. ـــــــــــــــ ، علل الشرائع، قم، انتشارات مکتبة الداوری، بی‌تا.
 6. ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، حسن عباس زکی، قاهره، 1419.
 7. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414.
 8. بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416.
 9. آیةالله جوادی آملی، مبدأ و معاد، بی‌جا، انتشارات الزهراء، 1366.
 10. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، قاهره، دار العلم للملایین، 1376.
 11. حسینی تهرانی، سید محمدحسین، معادشناسی، مشهد، نور ملکوت قرآن، 1423.
 12. حسینى همدانى، سید محمدحسین، انوار درخشان، تهران، کتابفروشی لطفی، 1404.
 13. حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت:، 1409.
 14. رهبری، احمد، قیامت در قرآن، تهران، انتشارات ماریک، 1374.
 15. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، الدار الشامیه، 1412.
 16. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، مؤسسه امام صادق7، 1383.
 17. شریعتی، محمدباقر، معاد در نگاه وحی و فلسفه، تهران، دانشگاه تهران، 1361.
 18. شوکانى، محمد بن على، فتح القدیر، دمشق، بیروت، دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، 1414.
 19. صدرالمتألهین، العرشیه، تهران، انتشارات مولی، بی‌تا.
 20. ـــــــــــــــ ، اسرارالآیات، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، 1360.
 21. ـــــــــــــــ ، المبدأوالمعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، 1354.
 22. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417.
 23. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی، 1403.
 24. ـــــــــــــــ ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372.
 25. طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام، 1378.
 26. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1415.
 27. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، چاپخانه علمیه، 1380.
 28. فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420.
 29. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، انتشارات هجرت، 1410.
 30. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1383.
 31. قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1412.
 32. ــــــــــــــ ، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، 1377.
 33. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دار الکتاب، 1367.
 34. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1364.
 35. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365.
 36. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، لبنان، مؤسّسة الوفاء، بیروت، 1403.
 37. ـــــــــــــــ ، حقّ الیقین، تهران، مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج)، 1388.
 38. مدرسى، سید محمد تقى، من هدى القرآن، تهران، دار محبی الحسین، 1419.
 39. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360.
 40. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، انتشارات هدف، 1369.
 41. ـــــــــــــــ ، تفسیرنمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374.
 42. ـــــــــــــــ ، الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب7، 1421.
 43. ملا حویش آل‌غازى، عبدالقادر، بیان المعانى، دمشق، مطبعة الترقی، 1382.