بررسی تحلیلی نظامنامه یکی از انجمن‌های مذهبی عصر مشروطه در مشهد (ذکر حسینی)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سرپرست گروه اسناد ودانشجوی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از نمادهای مشروطه در ایران شکل‌گیری انجمن‌ها می‌باشد و غالباً در بررسی‌ها نگاه به انجمن‌های سیاسی معطوف می‌گردد تا انواع دیگر آنها؛ مانند انجمن‌های خیریه و مذهبی. انجمن ذکر حسینی در زمره انجمن‌های مذهبی شکل گرفته در شهر مشهد در دوره مشروطه می‌باشد که کارکردهای آنها از جهات گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله ابتدا نظامنامه انجمن آورده شده و در ادامه بر اساس اطلاعات حاصل از آن و دیگر منابع، به ارزیابی مطالب پرداخته می‌شود. در این ارزیابی فصول آورده شده جداگانه بررسی گردیده، با معیارهایی مانند پایگاه اعضا، مهرها و مشاغل، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of the Bylaw of one of the Religious Assemblies in Mahshad (Dhikr-i Husaynī) during the Constitutional Period

نویسنده [English]

  • Abulfazl Hasanābādī
چکیده [English]

One of the symbols of the constitutional period (mashrūta) in Iran was the inception of various assemblies. In their examinations, the researchers mostly focus their attention on political assemblies rather than other types such as religious and charity ones. Dhikr-i Husaynī Assembly is among the religious assemblies developed in Mashhad during the constitutional period, whose functions are worth to be examined from different aspects. In this article, first the assembly’s bylaw is elaborated on and the content is analyzed according to the information acquired therefrom and from other sources. In this evaluation, the chapters presented are separately examined and analyzed by such criteria as the members’ base, seals, and occupations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious assemblies
  • constitution (mashrūta)
  • bylaw
  • Dhikr-i Husaynī