نقد هرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

نظریه سیاق، دیدگاهی اساسی و جامع در تکوین متون گفتاری و نوشتاری است و بدین سبب در معنا‌شناسی و تفسیر متن مهم به‌شمار می‌رود. از این نظریه در تحلیل و نقد دیدگاه‌های دیگر حوزه‌های یاد شده می‌توان بهره گرفت. در این نوشته، به تحلیل و نقد هرمنوتیک درحوزه‌های مؤلف محور، متن محور و مفسر محور از دیدگاه نظریه سیاق پرداخته شده و نویسنده به این نتیجه رسیده که: نظریه سیاق دیدگاه جامع هر سه بُعد یاد شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Hermeneutics from the Viewpoint of Context Theory

نویسنده [English]

 • Sayyid Husayn Kan‘ānī
چکیده [English]

The context (siyāq) theory is a fundamental and comprehensive viewpoint in the formation of spoken and written texts. For this reason, it is regarded as important in the semantics and interpretation of texts. This theory may be used in analysis and criticizing the viewpoints of other fields. This article analyzes and critically reviews hermeneutics in author-oriented, text-oriented, and interpreter-oriented fields from the viewpoint of context theory and draws the conclusion that: context (siyāq) is the comprehensive viewpoint of all the above three fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • context
 • general concept of the text
 • hermeneutics
 • semantics
 • interpretation of the text
 1. آلوسی، سید محمود افندی، روح المعانی، چاپ دوم: بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.
 2. ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.
 3. ایازی، محمدعلی، «تأثیر شخصیت مفسر در تفسیر قرآن»، صحیفه مبین، ش19، تابستان 1378ش.
 4. بالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، 1377ش.
 5. پورحسن، قاسم، هرمنوتیک تطبیقی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384ش.
 6. ربانی گلپایگانی، علی، هرمنوتیک و منطق فهم دین، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1383ش.
 7. رجبی، محمود، روش تفسیرقرآن، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383ش.
 8. ریخته گران، محمدرضا، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، تهران، نشر کنگره، 1378ش.
 9. صدر، سیدمحمد باقر، المدرسة القرآنیه، موسسه دارالکتاب الاسلامی، 1424ق.
 10. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1418ق.
 11. طبری، محمدبن جریر، تفسیر طبری، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
 12. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دفتر تبلیغات اسلامی، 1409ق.
 13. مسعودی، جهانگیر، هرمنوتیک و نواندیشی دینی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1386ش.
 14. معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسران، قم، موسسه فرهنگی التمهید، 1379ش.
 15. نصری، عبدالله، راز متن، تهران، آفتاب توسعه، 1381ش.
 16. مجله مشکوة، شماره 91، تابستان 1385ش.
 17. هاشمی، سید احمد، جواهر البلاغه، چاپ دوازدهم: بیروت، داراحیاءالتراث العربی، بی‌تا.