پژوهشی پیرامون مفهوم کفایت الهی در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج

چکیده

در نظام فکری و اعتقادی اسلام برگرفته از قرآن مجید، بندگان مؤمن همواره در پرتو کفایت الهی هستند. باور به این نکته که همة وقایع در جهان هستی به حول و قوۀ لهی انجام می‌گیرد، موجب آرامش خاطر و اعتماد به خداوند و همچنین ایجاد انگیزه برای تلاش مستمر انسان برای رسیدن به قرب الهی و کمال می‌گردد. در این مقاله، به عنوان نمونه برخی از مظاهر «کفایت الهی»، کفایت رسول گرامی اسلام(ص) در برابر مشرکان و کافران و کفایت بندگان مؤمن و پرهیزگار در تمامی طول زندگی آنان مورد بحث قرار گرفته است. همچنین ذیل برخی از آیات به این موضوع که چه کسانی از کفایت الهی بی‌بهره خواهند بود پرداخته شده و موضوع مهم پیوند «کفایت الهی» با «توکل» از دیدگاه قرآن کریم و احادیث معصومین مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Concept of Divine Sufficiency in the Holy Qur‘ān

نویسنده [English]

 • Āzardukht Shams Ishrāq
چکیده [English]

In the intellectual system of the Holy Qur’ān, the faithful servants are always in the light of divine sufficiency. Believing that every event in the world of being takes place with the power and strength of God brings peace of mind and trust in God as well as motivating one for constant endeavor to attain divine proximity and perfection. In this article, some of the manifestations of divine sufficiency in the faithful are discussed about. The important issue of the relation between “divine sufficiency” and ‘trust” is also dealt with from the viewpoint of the Qur’an and the traditions of the Infallible Imams (A.S.).

کلیدواژه‌ها [English]

 • divine sufficiency
 • trust
 • topical interpretation
 • single words of the Qur’ān
 1. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران، تابان، 1387ش.
 2. ابن منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405ق / 1363ش.
 3. الخوری الشرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، مکتبة آیة‌الله مرعشی نجفی، 1304ق.
 4. جعفر بن محمد، امام ششم، مصباح الشریعه، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1403ق.
 5. راغب اصفهانی، ابی‌القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و ضبط محمد خلیل عتیانی، چاپ سوم: بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
 6. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ چهارم: تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1361ش.
 7. طبرسی، ابوعلی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه، بی‌تا.
 8. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، چاپ سوم: اسوه، 1375ش.
 9. کمپانی، فضل‌الله، منتخب الغرر، (به نقل از غرر الحکم و درر الکلم)، مفید، 1375ش.
 10. لسانی فشارکی، محمدعلی، و مرادی زنجانی، حسین، روش تحقیق موضوعی، زنجان، قلم مهر، 1385ش.
 11. مجلسی، محمدتقی، بحارالأنوار، چاپخانة اسلامیه، بی‌جا، 1366.
 12. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ چهارم: قم، دارالحدیث، 1383ش.
 13. نراقی، احمد بن محمد مهدی، معراج السعاده، چاپ ششم: قم، هجرت، 1378.