اصول و شاخصه‌های مصرف صحیح و کارآمد

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تغییر و تحوّل پیوسته در نوع کالاهای مصرفی و دگرگونی شرایط و گونه­‌گون بودن فرهنگ‌­ها، شرایط جغرافیایی و ویژگی­‌های فردی، امکان ارائه مصادیق خاص مصرفی برای همه افراد را ناممکن می‌سازد بنابراین، آن‌چه ممکن، مفید و مطلوب می‌باشد، ارائه اصول و چارچوبی کلی است که رعایت آن­ها، مصرف صحیح و کارآمد را موجب گردد. آن‌چه در پی می‌­آید، اصول و شاخصه‌­های مصرف صحیح و کارآمد برگرفته از آموزه‌­های دینی است که با تحلیل نسبتاً جامع آیات و روایات مربوط و جمع گزاره‌های ناسازگارنما به طور فشرده ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Indices of Correct and Efficient Consumption

نویسنده [English]

 • Javād Īravānī
چکیده [English]

Constant development in consuming goods and variety of cultures, geographical conditions, and individual characteristics would render impossible presenting specific consumption referents. Therefore, what is desirable is to put forward general principles and frameworks, which once observed, correct and efficient consumption would ensue. In this article the principles of this kind of consumption with reference to the Qur'anic verses and traditions are succinctly set forth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur'an
 • tradition
 • economy
 • Islam
 • pattern
 • consumption
 1. *   قرآن کریم[1].

  1. آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و دررالکلم، تصحیح حسین اعلمی، بیروت، موسسة الاعلمی، 1407ق.
  2. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، چاپ چهارم: قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364ش.
  3. ابن بابویه، محمد بن علی، الامالی، چاپ چهارم: انتشارات کتابخانه اسلامیه، 1362 ش.
  4. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، چاپ دوم: قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1403 ق.
  5. ــــــــــ، ثواب الاعمال، چاپ دوم: قم، منشورات الرضی، 1368ش.
  6. ــــــــــ، عیون اخبار الرضا، تحقیق حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،  1404ق.
  7. ــــــــــ، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دوم: قم، جامعة المدرسین، 1404ق.
  8. ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دوم: قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1404ق.
  9. ابن قدامه، عبد الله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا.
  10. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالفکر، 1410ق.
  11. اردبیلی، احمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبة المرتضویه، بی تا.
  12. ایروانی، جواد، الگوی مصرف در آموزه‌های اسلامی، چاپ دوم: مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388ش.
  13. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، تحقیق محمد تقی ایروانی، قم، جامعه  مدرسین، بی تا.
  14. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1403ق.
  15. براون، لستر، و همکاران، علایم حیاتی کره زمین، ترجمه حمید طراوتی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1374 ش.
  16. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق سید جلال الدین حسینی، دار الکتب الاسلامیه، بی تا.
  17. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
  18. حسینی، سیدرضا، الگوی تخصیص درآمد و نظریة رفتار مصرف‌کنندة مسلمان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1379 ش.
  19. حکیمی، محمد رضا و دیگران، الحیاة، تهران، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1368ش.
  20. خلیلیان اشکذری، محمد جمال، فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381 ش.
  21. درنینگ، آلن، چقدر کافی است؟ ترجمة عبدالحسین وهاب‌زاده، چاپ دوم: مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1376 ش.
  22. دیلمی همدانی، ابوشجاع شیرویه بن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقیق سعید بن بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1406 ق.
  23. سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، 1410ق.
  24. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ترجمه و شرح سید علی نقی فیض الاسلام.
  25. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،1412ق.
  26. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1417ق.
  27. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، 1406ق.
  28. طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم، دارالثقافه، 1414ق.
  29. ــــــــــ، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
  30. عابدینی، احمد، «امام خمینی، ساده‌زیستی و مسئلة شأن»، مجلّة فقه، شمارة 21 و 22، سال 6، پاییز و زمستان 1378 ش.
  31. عبدالرضا علی، صادق، القرآن و الطب الحدیث، بیروت، دار المؤرخ العربی، 1411ق.
  32. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه، بی تا.
  33. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح  علی اکبر غفاری، چاپ سوم: تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ش.
  34. گل‌محمدی، احمد، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی، 1381 ش.
  35. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ سوم: بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
  36. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تحقیق سید صادق شیرازی، چاپ دوم: تهران، انتشارات الاستقلال، 1409ق.
  37. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 1410ق.
  38. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، چاپ شانزدهم: تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1373ش.
  39. نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ دوم: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
  40. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، مؤسسه آل البیت، 1415ق.  [1].  با ترجمه تلفیقی فولادوند و مکارم شیرازی.