آثار رعایت حقوق دیگران در اعتدال جامعه و الگوی مصرف

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

رعایت حقوق دیگران مبتنی بر شناخت درست حقوق رهبری و مردم بوده و از جمله عواملی است که در اعتدال جامعه و اصلاح الگوی مصرف، تأثیر بسزایی دارد. نویسنده در این مقاله با استناد به پاره‌ای از آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، آثار فردی، اجتماعی و اقتصادی این مقوله را بررسی کرده و نتیجه گرفته که بی‌توجهی به آن می‌تواند ثبات و انسجام جامعه را تهدید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Fulfilling the Rights of others on Moderation of Society and Consumption Patterns

نویسنده [English]

 • Muhammad Imāmī
چکیده [English]

Fulfilling the rights of others is based upon the proper recognition of the rights of the leadership and the people and is among the factors which have significant impact on moderation of society and correction of consumption patterns. Referring to some verses of the Qur'an and traditions, the writer of the present article has studied the individual, social, and economical impacts of this issue concluding that failing to pay attention to this can be a threat to the stability and solidarity of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • consumption pattern
 • moderation
 • fulfilling the rights of others
 • Divine motivation
 • economical
 1. قرآن  کریم.
 2. نهج البلاغه، تحقیق و شرح محمد عبده، قم، النهضة، 1370 ش.
 3. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، دفتر نشر مصطفی، 1379ش.
 4. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق السید جلال الدین الحسینی، دار الکتب الاسلامیه.
 5. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، دار المعارف، 1963 م.
 6. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1377 ش.
 7. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، تحقیق، تصحیح و تعلیق: علی اکبرغفاری، چاپ دوم، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1404ق.
 8. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، تحقیق مؤسّسة آل البیت: لإحیاء التراث، قم، 1414ق.
 9. خلیلی، محمد جواد، بعض أخبار أمیر المؤمنینفی الشورى وفی عهد عثمان، مرکز المصطفى9.
 10. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، چاپ سیروس، 1336 ش.
 11. راغب اصفهانی، ابو القاسم حسین بن محمد، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق.
 12. راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله، فقه القرآن، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مطبعة الولایة، 1405ق.
 13. ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، تهران، دار الحدیث.
 14. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، منشورات دار مکتبة الحیاة.
 15. صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه، علل الشرایع، تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم، نجف، منشورات مکتبة الحیدریه، 1385ق.
 16. عیون اخبار الرضا، تصحیح حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1984م.
 17. الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، منشورات جامعة المدرسین، 1362 ش.
 18. من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
 19. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم: بیروت، مؤسّسة الاعلمى للمطبوعات، 1372 ش.
 20. طبرسی، جعفر بن محمد بن حسن، تفسیر مجمع البیان.
 21. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.
 22. عسکری، ابو هلال، الفروق اللغویة، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1412ق.
 23. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1416ق.
 24. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، 1415ق.
 25. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق الدکتور مهدی المخزومی، مؤسّسة الهجرة، 1409 ق.
 26. فیض کاشانی، مولی محمد محسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1376 ش.
 27. ــــــــــ، تفسیر الصافی، چاپ دوم: قم، مؤسّسة الهادی، 1410ق.
 28. قلعجی، محمد، معجم لغة الفقهاء، چاپ دوم: ریاض، دار النفائس، 1408ق.
 29. مازندرانی، مولی محمد صالح، شرح أصول الکافی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1421ق.
 30. متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنزالعمال، بیروت، مؤسّسة الرسالة.
 31. مکارم شیرازی، ناصر، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل.
 32. ــــــــــ، تفسیرنمونه، چاپ چهل ویکم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1384ش.
 33. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1378ش.
 34. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، مؤسّسة آل‌البیت، 1408ق.

35. David. B& Others, Webster's New World Dictionary, New York, Prentice Hall Press,1986.