راه رهایی (پژوهشى درباره مفهوم رستگارى و عوامل آن در قرآن و روایات)

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی  گروه کلام

چکیده

رستگاری در نگاه قرآن و روایات، حقیقتی است دارای مراتب که گستره معنایی آن از هدایت شدگی تا کسب رضایت خداوند متعال را در برمی‌گیرد. ویژ‌گی‌های اصلی آن اکتسابی بودن و غیر مادی بودن است. قرآن کریم و روایات برای رستگاری به پنج عامل اشاره کرده‌اند که از بین آن‌ها دو عاملِ ایمان و عمل صالح، به عنوان عوامل ایجادی و توبه و شفاعت، به عنوان عوامل رفعی، معرفی شده‌اند. رحمت الهی عامل پنجمی است که وجود آن همچون ضرورت به شرط محمول، برای کارآمدی هر یک از این عوامل لازم است. باتوجه به ویژگی اکتسابی بودن رستگاری، ایمان و عمل صالح به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص می‌دهند. در عین حال برای دستیابی به رستگاری شایسته، آگاهی و دانایی در پذیرش ایمان و انجام عمل صالح شرط لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Way to Deliverance (A Research on the Concept of Salvation and its Factors in the Qur'an and Traditions)

نویسنده [English]

  • Rūhullāh Zainalī
چکیده [English]

Salvation in view of the Qur'an and traditions is a reality of various levels whose meaning ranges from being guided to acquisition of God's pleasure. The Holy Qur'an refers to five factors involved in salvation. In this article, two of these factors, namely faith and good deed, are dealt with as factors leading to salvation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salvation
  • happiness
  • deliverance
  • faith
  • good deed