آسیب‌شناسی زیبایی‌ها در پرتو وحی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انسان همیشه در پی زیبایی است. تا آن‌جا که این پویش همة ابعاد زندگی‌اش را دربرگرفته، او محسوسات پیرامونش را درک کرده، تحت تأثیر جاذبة آن‌ها قرار می‌گیرد. هم‌چنین زیبایی معنوی کار نیک را وجدان می‌کند؛ لذا آن را تحسین کرده، نیکوکار را دوست دارد. امّا گاهی در تعامل با زیبایی‌ها به خطا می‌رود. این مقاله در پی تبیین آفاتی است که در اثر برخورد نادرست با زیبایی‌ها ایجاد می‌شود. مبنای استناد این مقوله، آیاتی از قرآن کریم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Beauty in Light of Revelation

نویسنده [English]

 • Ilāha Shāhpasand
چکیده [English]

Human beings have always been in search of beauty. This quest encompasses all aspects of their life. They perceive the perceptible things surrounding them and are influenced by their attraction; they also grasp spiritual beauty and appreciate it. Nevertheless, they sometimes go astray in their interactions with beauties. The writer has studied a kind of pathology of beauty with reference to some verses from the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • beauty
 • ugliness
 • ornament
 • decoration
 1. قرآن کریم
 2. آلوسی بغدادی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 3. آمدى، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1366 ش.
 4. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ، چاپ سوم: بیروت، دارالصادر، 1414ق.
 6. ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1422ق.
 7. جعفری، محمد تقی، زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.
 8. جوادی آملی، عبداﷲ، ادب فنای مقربان، تنظیم محمّد صفایی، قم، اسراء، 1383ش.
 9. ــــــــــ ، بر کرانة نور (درس تفسیر)، رادیو معارف، 12/6/85
 10. ــــــــــ ، تسنیم، قم، اسراء، 1382ش.
 11. ــــــــــ ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ دوم: قم، اسراء، 1381ش.
 12. ــــــــــ ، هنر و زیبایی از منظر دین، تهران، بنیاد سینمایی فارابی، 1375ش.
 13. جوادی، محمدرضا، خاستگاه روح در زیبایی و هنر برین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376ش.
 14. حمزه نژاد، مهدی، «اصالت زیبایی از دیدگاه شهید مطهری»، همشهری، 10/2/83.
 15. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، قم، طلیعةالنور، 1426ق.
 16. شاه کاظمی، رضا، «سعادت الهی: مثال اعلای تجربة زیبایی»، راز و رمز هنر دینی، به تنظیم مهدی فیروزان، چاپ دوم: تهران، سروش، 1380 ش.
 17. صدیق، حسین، زیبایی‌شناسی و مسائل هنر از دیدگاه ابوحیان توحیدی، ترجمة غلامرضا تهامی، تهران، الهدی - فرهنگستان هنر، 1383ش.
 18. طباطبایى، محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، چاپ پنجم: قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.
 19. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق: احمد حسینی، چاپ سوم: تهران، کتاب‌فروشی مرتضوی، 1375 ش.
 20. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
 21. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، چاپ سوم: بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق.
 22. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق: محمدجواد فقیه، بیروت، دارالاضواء، 1413ق.
 23. محمدیان، بهرام، «زیبایی و جمال از نظر قرآن»، تنظیم تیمور امیری، رشد آموزش معارف اسلامی، ش41.
 24. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق: احمد حسین شریفی، تهران، نشر بین‌الملل، 1381ش.
 25. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز نشر الکتاب، 1360ش.
 26. مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق، چاپ بیست و پنجم: تهران، صدرا، 1382ش.
 27. مغنیه، محمدجواد، الکاشف، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1424ق.
 28. نصیری، علی اکبر، «هنر و زیبایی در نظر افلاطون»، گزارش گفت‌وگو، ش 14.
 29. نیک‌گهر، عبدالحسین، مبانی جامعه‌شناسی، توتیا، تهران، 1383ش.
 30. الواسطی، علی بن محمّد، عیون الحکم والمواعظ، قم، دارالحدیث، چاپ اوّل: 1376ش.
 31. ‌هاسپرز، جان، «تاریخ زیبایی‌شناسی»، تاریخ و مسائل زیبایی‌شناسی، ترجمة، محسن فاطمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1377 ش.
 32. ‌هاسپرز، جان؛ اسکراتن، راجر، فلسفة هنر و زیبایی‌شناسی، ترجمة یعقوب آژند، دانشگاه تهران، 1379ش.
 33. ‌هاشمی رفسنجانی و دیگران، تفسیر راهنما، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1375ش.
 34. ‌هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، اساطیر، بی‌جا، 1377ش.