نقد آرای مستشرقان پیرامون آیات جهاد

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

در میان مستشرقان گروهی هر چند اندک، بر پایه وجدان ومنطق به تحلیل تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخته و از حق نگذشته‌اند؛ امّا بیشترآنان با انگیزه‌های تبشیری یا استعماری به مقابله با اسلام برخاسته و با کنار گذاشتن اخلاق و موازین پژوهش به تحریف حقیقت پرداخته‌اند.
جهاد اسلامی یکی از موضوعات مورد علاقه آنان بوده که پیرامون آن بسیار گفته ونوشته‌اند و با تحلیل وتفسیر نادرست آیات جهاد وتاریخ جنگ‌های اسلامی وانمود کرده‌اند که گسترش اسلام در سایه جنگ و شمشیر و غنایم به دست آمده از جنگ‌ها بوده است.
در این نوشتار اتهام‌های خاورشناسان مطرح و به هر یک پاسخی در خور داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientalists and the Verses of Jihād in the Qur'an

نویسنده [English]

 • Sa‘īd Namāzīzādigān
چکیده [English]

A small group among the orientalists have undertaken to analyze the Islamic history and culture based on conscience and logic; however, most of them have approached this task with an evangelical or colonial motivations. Islamic jihād (holy war) is one of the issues wrongly and begrudgingly analyzed by them, who have attempted to evaluate the expansion of Islam in the shade of warfare and swords. This writing is a detailed response to the orientalists' accusations, explaining that jihād has been more of defensive nature in Islam, even in some instances when it had taken an apparently primitive form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur'an
 • world of Islam
 • orientalists
 • defensive jihād
 1. قرآن کریم، ترجمه آیة الله ناصر مکارم شیرازی.
 2. آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1385.
 3. اخوان صراف، زهرا، «آسیب شناسی روش‌های خاور شناسان در مطالعات قرآنی»، مجله مشکوة، ش 81 .
 4. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.
 5. حتّی، فلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم: تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
 6. دیون پورت، جان، عذر تقصیر به پیشگاه محمد9 و قرآن، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، قم، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1348.
 7. زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، 1385.
 8. سعید، ادوارد، شرق شناسی، ترجمه عبد الرحیم گواهی، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382.
 9.  سعیدی مهر،محمد، گفت‌وگوی ادیان پذیرش یا تهاجم اسلام (نقدی بر کتاب تهاجم اسلام رابرت موری)، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، 1378.
 10. شوقی، ابو خلیل، اسلام در زندان اتهام، ترجمه حسن اکبری مرزناک، بی‌جا، بی‌تا.
 11. طباطبایی، سید محمد حسین،المیزان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه مطبوعاتی اسلامیه، 1393ق.
 12. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، مکتبه اسلامیه، 1395ق.
 13. مصباح یزدی، محمد تقی، جنگ و جهاد در قرآن، تدوین و نگارش محمد حسین اسکندری ^ محمد مهدی نادری قمی، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.
 14. مطهری، مرتضی، جهاد، چاپ هفدهم: تهران، انتشارات صدرا، 1373.
 15. معرفت، محمد‌هادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، مؤسسة التمهید، 2002.
 16. نصیری رضی، محمد، تاریخ تحلیلی اسلام، چاپ هفدهم: قم، دفتر نشر معارف، 1379.
 17. e dammen mcauliffe, Encyclopaedia of the Quran, Volume two, Brill, Leiden – boston, 2002.