دولت دیدار یار

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

نویسنده چند شبهه را که درباره وجود حضرت حجة بن الحسن هست، طرح می‌کند و بر اساس قدیم‌ترین و معتبرترین مآخذ با نقل روایات ثابت می‌کند که اعلام تولّد آن مولود مبارک، توسّط امام حسن عسکری(ع)، و ارائة وی به بعضی از شیعیان مخلص، روشنگر وجود آن امام منتظر است که خدای توانا از بیم قتلش توسط حاکمان ستمگر او را در پردة غیبت حفظ می‌فرماید، تا زمانی که مصلحت باشد، ظاهر گردد و عدالت را در جهان گسترش دهد. دیدن آن حضرت بعد از غیبت درازمدت (کبری) ممکن نیست و مدعیان ارتباط با حضرت، دروغگویند، و اگر اندک پارسامردانی او را دیده باشند، آن را بازگو نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delight of Seeing the Beloved

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

An uncertainty concerning Mahdism is the birth of Imam Mahdī (A.S.). Drawing upon the old reliable sources, the author proves that announcing the birth of that blessed child by Imam Hasan ‘Askarī (A.S.) to some of the devoted Shī‘as is a definite historical event; except that the Almighty Allah by His discretion keeps him behind the curtain of occultation until his reappearance time arrives by the will of the Exalted Allah and justice spreads all over the world by the Imam (A.S.). It is also noteworthy that those who claim to have seen that holy Imam are to be denied, as the few pious men who have seen him have never revealed it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam of the time (A.S.)
  • Occultation
  • Imam Hasan ‘Askarī (A.S.)
  • seeing