تحلیلی نو از حروف مقطّعه و نقد آرای مفسران

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در باب تفسیر حروف مقطعه تاکنون از سوی مفسران مباحث زیادی صورت گرفته و تفسیرهای متعددی بیان شده است، اما همچنان جای بحث بیشتر دارد. گرچه به سختی می‌توان نظری نو دربارة حروف مقطعه بیان کرد که تاکنون هیچ مفسری به آن اشاره نکرده باشد، اما می‌توان تحلیل‌ها و تبیین‌های جدیدی در این باب ارائه داد. به نظر نگارنده هیچ یک از دیدگاه‌هایی که تاکنون مفسران در تفسیر حروف مقطعه بیان داشته‌اند نمی‌تواند به صورت مستقل مقصود این حروف باشد، اما به صورت ترکیبی پذیرفتنی است. در مقاله حاضر پس از نقد آرای مفسران، تحلیل و تبیینی نو از نظریه ترکیبی در تفسیر حروف مقطعه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Analysis of Disconnected Letters and Critical Review of the Interpreters' Opinions

نویسنده [English]

  • Sayyid Mahmūd Tayyib Husaynī
چکیده [English]

Despite abundant discussions concerning the interpretation of the disconnected letters (al-ḥurūf al-muqaṭṭa‘a), there are still controversies in this respect. Although it is hardly possible to present a new viewpoint, some new elucidations may be brought up. According to the writer of the present article, none of the viewpoints put forward by the interpreters can independently clarify these letters; synthetically, however, they may work out. Following a critical review of the interpreters, a new analysis of the synthetic theory in interpretation of the disconnected letters is given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disconnected letters
  • the Holy Qur'an
  • interpretation
  • the unequivocal and the ambiguous
  • the exterior and the interior [of the Qur'an]