دیدگاه حدیثی گلدزیهر از منظر دانشوران اسلامی و مستشرقان

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان ـ واحد شهداد

چکیده

آشنایی غربیان با فرهنگ شرقی به ویژه فرهنگ اسلامی سابقه‌ای دیرین دارد و می‌توان نخستین گام‌های آن را به قرون اولیه رساند، چنان‌که مرحله پیشرفته‌اش به پس از جنگ‌های صلیبی بر می‌گردد. یکی از حوزه‌های مطالعاتی مستشرقان که بیشتر با طرح شبهه و ایراد همراه بوده، حوزه مطالعات حدیثی است و در این میان به نظر می‌رسد بیشترین تأثیرگذاری را در زمینة مطالعات حدیثی گلدزیهر دارد، به گونه‌ای که در آثار مستشرقان بعدی تأثیر افکار و پیگیری آرای او به خوبی نمایان است. امروزه در عصر اطلاعات، بی‌توجهی پژوهشگران مسلمان به این مقوله قطعاً آثار زیانباری بر عقاید و باورهای مسلمانان خواهد داشت. در این مقاله پس از ارائة مختصری از زندگی‌نامه علمی گلدزیهر، چهار نظریة او در حدیث مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در نقد و بررسی نظریات او سعی شده از منابع اصلی و مطمئن استفاده شود و از سخنان دیگر مستشرقان و خاور‌شناسان که با پاره‌ای از دیدگاه‌های او مخالفت کرده‌اند بهره‌برداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goldziher's Hadīth Approach from the Viewpoint of the Muslim Scholars and Orientalists

نویسنده [English]

  • ‘Alī Rizā Haydarī
چکیده [English]

One of the orientalists' fields of study, which has been mostly accompanied by raising doubts, is the issue of hadīth. Gldziher seems to have been the most influential in this respect. In this article, the writer has reviewed four of the latter's viewpoints while trying to make use of the original sources. He has also brought up some of the viewpoints of the orientalists as opposed to Goldziher's.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • hadīth
  • orientalists
  • Goldziher
.  الاعظمی، محمد مصطفی، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412ق.
2.  بدوی، عبدالرحمان، دایرة المعارف مستشرقان، ترجمه صالح طباطبایی، تهران، انتشارات روزنه،1377.
3.  ــــــــــ ، فرهنگ کامل خاورشناسان، ترجمه شکرالله خاکرند، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375.
4.  تسهیر، ایگناس کولد، العقیدة و الشریعة، تعریب شدة محمد موسی عبدالعزیز عبدالحق، قاهره، دارالکاتب، 1996.
5.  بغدادی، خطیب، الکفایة فی علم الروایة، بیروت، دارالکتب العلمیه، 409ق.
6.  دایرة المعارف الاسلامیة الکبری، تهران، مرکز دائرة المعارف الاسلامیة الکبری، 1370ش.
7.  شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دارالجیل، 1973.
8.  طوسی، محمد بن الحسن، عدة الاصول، تحقیق محمد رضا انصاری، قم، مطبعه ستاره.
9.  فوک، یوهان، تاریخ حرکة الاستشراق، تعریب عمر لطفی العالم، دمشق، دارقتیبه.
10.  قشیری نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، قاهره، دارالحدیث، 1412ق.
11.  قاسمی دمشقی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیة.
12.  موتسکی، ‌هارالد، «حدیث پژوهی در غرب»، ترجمه مرتضی کریمی نیا (چاپ نشده).
 
نشریات
1.  علوم حدیث، دانشکده علوم حدیث، مدیر مسئول: محمد محمدی نیک (ری‌شهری)، سردبیر مهدی مهریزی.
2.  مجله مرکز بحوث السنةوالسیرة (قطر).
3.  مجلةکلیةالدعوةالاسلامیة (لیبی).
4.  مجله معارف، مرکز نشر دانشگاهی.