آسیب‌شناسی پژوهش

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

مدیر گروه علوم و معارف قرآن مجلۀ اندیشه حوزه

چکیده

نویسنده در مقدمه به یادکرد چند نکتة تمهیدی پرداخته، سپس در سه عرصة مرتبط اما مختلف، بحث را پی می‌گیرد:

در بخش نخست نگاهی دارد به کاستی‌های عمومی پژوهش چون: رویکرد به کمیت به جای کیفیت در برنامه‌ها، رویکرد به تألیف به جای تحقیق، آفت ترجمه‌گرایی و اتکا بر بنیان‌های سست فلسفة غرب.
در بخش دوم به مسائل پژوهش بیرون از حوزة شخصی پژوهشگر می‌پردازد که در دوعنوان کلی مسائل مادی و معنوی جای می‌گیرند.
آسیب‌های درون شخصی معطوف به پژوهشگران، مسئلة دیگر در بخش سوم این نوشتار می‌باشد که از رخنه‌های روانی، فکری، معرفتی، تجربی و غیره در پژوهشگر سخن می‌گوید؛ پایان گفتمان را نیز سه راهبرد چکیده از متن تشکیل می‌دهد که به دلیل رعایت اختصار مطلوب، اطلاع بر همة آن‌ها را به مطالعة مقاله وامی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Research

نویسنده [English]

 • Muhammad Husayn Pazhūhanda
چکیده [English]

This article consists of an introduction, three sections, and a conclusion. In the first section, the writer addresses the general deficiencies of research and in the second he deals with the problems of research outside the researcher's personal domain. In the third section, he analyzes the intrapersonal pathologies of the researchers; and in conclusion, he presents three strategies in brief.

کلیدواژه‌ها [English]

 • research
 • pathology of research
 • production of knowledge
 • research culture
 1.   قرآن مجید.
 2.   آیتى، حمید، (1375)، حقوق آفرینشهاى فکرى، تهران، نشر حقوقدان، 1375.
 3.   پژوهنده، محمدحسین، «نظام آموزشی ـ پژوهشی پرورش محور»، ‌اندیشه حوزه، شماره پیاپی 61-62، (ویژه جامعه دینی 4-5)، آذر – اسفند 1385.
 4.  حافظ، شمس الدین محمد، آینة جام، همراه با یادداشت‌های استاد مطهری، چاپ پنجم: تهران ـ انتشارات صدرا، 1380.
 5.   خنیفر، حسین، «بایسته‌های نظام پژوهشی در علوم دینی»، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره پیاپی 29 (سال هشتم، شمارة اول، بهار).
 6.   شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختاری، دفتر تبلیغات اسلامی ـ قم، 1409ق / 1368.
 7.   فرهمند صدیق، مهدی، «تاریخچه حقوق مالکیت معنوی»، دادرسی، شماره پیاپی 63 (سال 11 مرداد و شهریور 1386).
 8.   قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب 11 دی‌ماه 1348.
 9.   قانون (آیین‌نامه اجرایى ماده 121) «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب 1350.
 10.    مطهری‌، مرتضی، علل‌ گرایش‌ به‌ مادیگری‌، چاپ هشتم: انتشارات‌ صدرا، 1375.
 11.    ـــــــــــــــ ، امدادهای‌ غیبی در زندگی بشر (به‌ ضمیمه‌ چهار مقاله‌ دیگر)، انتشارات‌ صدرا.

 

 روزنامه‌ها

 1.    روزنامه خراسان، شماره‏: 15731 (26/9/1382).
 2. روزنامه کیهان، شماره‏هاى: 17834 (23/9/1382)؛ 17835 (24/9/1382)؛ 17836 (25/9/1382)؛ 17837 (26/9/1382).