پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و خرافه‌زدایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

رواج خرافات و موهومات اعم از عقاید نادرست، یا سنّت‌ها و رسم‌های غلط، از مختضات فرهنگ عصر جاهلیّت بود. در این نوشتار به شش مورد از آنها اشاره شد و با آیات روایات و سیره رسول صلی الله علیه و آله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نویسنده نوع مبارزه با این پدیده‌ها رادر آن روزگار، از شگفتی‌های رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌شمرد، که با تحریم آنها از یک سوء و تلقین و تعلیم عقاید خردمندانه و احکام پسندیده از دیگر سو صورت گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The Great Prophet of Islam (S.A.W.) and Removing Superstitions

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

The popularity of superstitions including untrue beliefs, and false traditions and customs were among the features of the paganism (jahiliyya) culture. In this writing, six of their general instances are pointed out and critically reviewed using the Qur'anic verses and the Islamic traditions as well as the life story (sira) of the Prophet (S.A.W.). The author regards the way the Prophet (S.A.W.) fought against these phenomena in that time as the wonders of his Prophetic Mission; which has been carried out with forbidding them, on the one hand, and inculcating and instructing wisely beliefs and praiseworthy ordinances, on the other.