معارف بنیادین در نخستین وحی قرآنی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق مورخان و مفسران» نخستین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آیاتی از ابتدای سورة مبارکة علق بوده است که مضمون پربار این به خوبی بر این مطلب گواهی می‌دهد. جدی در محتوای آیات آغازین سورة علق نشان می‌دهد معارفی بنیادین در شناخت اصول و مبانی اعتقادی اسلام در این آیات کوتاه گنجانده شده است. در این مقاله آموزه‌های بنیادینی که از پنج آیة نخست سوره علق برداشت شده است در چهار محور: انسان‌شناسی، خداشناسی ، راهنماشناسی و مکتب‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The Fundamental Divine Teachings in the First Qur'anic Revelation to the Prophet (S.A.W.)

نویسنده [English]

  • Muhammad Ilah Khurasan
چکیده [English]

A careful deliberation on the contents of the opening verses  of  Surat al-`Alaq indicates that fundamental Divine teachings (ma`arif) on the cognition of ideological principles of Islam are included in  this  small verse. In the present article the impressions made of the first five verses