جمع و تدوین قرآن به اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی _ گروه دائرةالمعارف

چکیده

با توجه به مضامین و ساختار سوره‌های قرآن و شواهد روایی و تاریخی می‌توان آن‌ها را به سه دسته نف یم نمود: ۱ سوره‌های یکپارچه، که در یک مرتبه نازل شدند؛ ۲. سوره‌هایی که واحدهای موضوعی آن‌ها در پی هم نازل شدند؛ ۳. سوره‌های تالیفی که واحدهای موضوعی آن‌ها در پی هم نازل بلکه میان آن‌ها آیاتی از سوره‌های دیگر نیز نازل می‌شد. پیامبرصلی الله علیه وسلم تنزیل تدریجی آیات و سوره‌های قرآن را تحت تعلیم و نظارت وحی الهی به نزول دفعی و یکباره قرآن در شب قدر ارجاع داده» بر اساس آن جایگاه آیات و سوره‌ها را در یک مجموعه کامل و منظم شفاهی به نام «قران» و متن نوشتاری آن را به نام «مضحف» تعیین و تدوین نمودند. 

عنوان مقاله [English]

Compilation of the Qur'an by the Holy Prophet (S.A.W.)

نویسنده [English]

  • Muhsen Rajabi Qudsi
چکیده [English]

In regard to the contextual  meaning  and  structure  of the  Qur'an,  both  can  be  devided  into  three  categories:  1.  the  integrated  chapters revealed in a single phase of revelation, 2. the chapters whose  thematic units (ruku`at) were revealed successively, and 3. the compiled chapters whose thematic units have not been revealed successively, rather, some verses from other chapters were revealed in between. The Prophet has always referred this revelation and gradual communication under the instruction and supervision of Divine inspiration to the instantaneous (daf` ) revelation of the Qur'an on Laylat al-Qadr  (the  Night  of Ordainment).
On that basis, he has determined, compiled,  and  arranged  the  chapters and the verses in a completely organized oral collection  called  the ''Qur'an", with the written text named the ''Mus haf''.