نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی

نویسنده

استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به شناخت عمیق علامه طباطبایی نسبت به واژه‌های قرآنی و تداخل مفاهیم واژگانی و اشراف بر انواع بافتها و سیاقهای آیات، کاربرد پدیده اشتراک معنوی که از مقوله چند معنایی زبان‌شناسی است، در تفسیر ایشان به خوبی روشن است؛ هر چند ایشان در تفسیر به این اصطلاحات اشاره‌ای نداشته‌اند. امروزه در بحثهای جدید زبان‌شناسی و معنی‌شناسی که از تداخل مفاهیم واژگانی سخن به میان می‌آید، قرآن‌پژوهان اهل سنت آن را در دل اشتراک لفظی تحت عنوان وجوه و نظایر می‌آورند. نگرش قرآن‌پژوهان شیعی نظیر: ملاصدرا و علامه طباطبایی، این تداخل مفاهیم واژگانی را به همراه انواع بافتها و سیاقهای مربوط، در درون اشتراک معنایی و دلالت عام قرار می‌دهد و در این صورت است که ارزشهای قرآن با توجه به متدولوژی جدید بیان شده، دستاورد و اعجاز قرآن در ناحیه لفظ و معنی رقم می‌خورد و بالتبع صورتهای مهجوری قرآن و معارف دینی را در میان نسل جوان از بین می‌برد و زبان مبلغان دینی را در دفاع از دین تقویت می‌نماید.

عنوان مقاله [English]

The Function of Shared Meaning and Context from the Exegetical Perspective of `Allama Tabatabaei

نویسنده [English]

  • A`zam Parcham
چکیده [English]

The function of shared meaning which is among the multi-meaning category of linguistics is clearly evident in `Allama Tbatabaei 's tafsir (interpretation of the Qur'an), although he has not made any reference to such terms in his rafsir. The writer of this article believes that the approach of such Shi'ite Qur'an researchers as Mulla Sadra and
`Allama Taba tabaei to this issue and the function of contexts in tafsir opens a new chapter to the Qur'an experts and researchers in understanding the Qur'an ande delving into its interior meanings.