جایگاه سیاق در تکوین معانی و تفسیر آیات

نویسنده

چکیده

نقش‌آفرینی سیاق به عنوان مفهومی بنیادی در تکوین و تفسیر کلام، وابسته به حضور عامل مهم «وحدت مفهومی» است. این ویژگی زمینه‌ساز وحدت و التئام در هنگام صدور مفاهیم متکثر برای انتقال به مخاطب است. همچنین برای تحقق وحدت مفهومی در سخن، وجود سه خصوصیت ساختاری «استقلال و تمامیت، اتصال مفاهیم، انتظام معانی» و سه شرط «وحدت غرض، وحدت موضوع و وحدت صدور» ضروری است. خصوصیات ساختاری و شروط مذکور از موضوعات مهم در بحث سیاق تلقی می‌شود که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

The Role of Context in the Formation of Meanings and Interpretation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Husayn Kan`an
چکیده [English]

The role of context (siyaq) as the fundamental concept in the formation and interpretation of speech is dependant upon an important factor, "conceptual unity". This feature paves the ground for the unity and compatibility of multi-meaning concepts to be conveyed to the reader. Similarly, in order to achieve the conceptual unity in speech, the existence of the three structural features of "independence and integrity, connection of the concepts, and harmony in meanings", as well as the three conditions of "unity of purpose, unity of theme, and unity of issuance" are necessary. The above structural features and conditions are viewed as among the significant discourses concerning siyaq.