صبر، پایداری در برابر دشواریها

نویسندگان

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

صبر واژه‌ای است که همچون پاره‌ای از دیگر واژه‌های دینی دستخوش بدفهمی و دریافت نادرست قرار گرفته است که از این ناحیه ممکن است بخشی از بدنه دین آسیب ببیند. در این مقاله تلاش شده ضمن بحث واژگانی، برداشت درستی از این مفهوم با استناد به متن قرآن و چند حدیث، ارائه شود و اینکه صبر در درون انسان مؤمن نیروی مثبت تولید می‌کند تا در رویارویی با دشواری‌ها عقب‌نشینی نکند و بلکه آن را پلکان رشد و ترقی برای معرفت بیشتر پروردگار و موفقیت در کارها قرار دهد و از این طریق بر استحکام ایمان خود بیفزاید.

عنوان مقاله [English]

Patience; Perseverance in the Face of Difficulties

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
  • Fatma Rukni Yazdi
چکیده [English]

Patience (sabr), like some other religious terms, has been subject to misunderstanding and misinterpretation which may thereby harm part of the main body of Religion. In addition to a terminological discussion, it is attempted in this article to provide a proper impression of this concept with reference to the Qur'an and some traditions, maintaining that patience produces certain positive energy in a faithful person so that he may withstand difficulties and set them as stairways to development and advancement in achieving further spiritual knowledge about God; and, thus, strengthening his faith.