نقش اطلاعات تاریخی در شناخت حدیث

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

اطلاعات تاریخی نقش عمده‌ای در شناخت درست احادیث دارد. بی‌توجهی به جغرافیای سخن گاهی موجب برداشت غلط از یک حدیث می‌شود و چه بسا پژوهشگر را به توجیهات دور و دراز بکشاند به‌خصوص آنکه پدیده جعل احادیث در قرون اولیه اسلام، زمینه خطا را فراهم کرده است. نویسنده در این نوشتار با آوردن نمونه‌هایی، نشان می‌دهد که سهم آگاهی تاریخی در فهم درست احادیث چیست.

عنوان مقاله [English]

The Role of Historical Information in Cognition of Hadi th

نویسنده [English]

  • Ali Hasan Beygi
چکیده [English]

Historical information plays a major role in the accurate understaning of traditions (ahadith). Paying no attention to the place where a had th had been uttered causes misconceptions about that had th and most often may lead the researchers to lengthy explanations, particulary as had th fabrication in the early centuries of Islam set the ground for errors to arise. In this paper the writer brings up some examples to demonstrate what role historical awareness may play in proper understanding of ahadith.