قرآن و حدیث: نقد و بررسی نظریه تأثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

از بحثهای مهم در حوزهء علوم قرآنی مسئله تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمان نزول است.برخی‌ را باور بر آن است که مؤلفه‌هایی از فرهنگ زمانه در قرآن بازتاب یافته و این کتاب مقدس‌ آنها را پذیرفته است.بدون تردید طرح فرضیه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه دارای ریشه‌ها و عوامل متعددی است که مقالهء حاضر به نقل مهم‌ترین آنها پرداخته،و ضمن تحلیل انتقادی‌ آن زمینه‌ها،طرح این فرضیه را با چالش جدی روبرو می‌کند.
 

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Theory ``The Influence of the Culture of the Time on the Qur'an''

نویسنده [English]

  • Haydar `Ali Rustami
چکیده [English]

The  Influence  of the  Culture  of the  Revelation  Time on the  Qur'an  is among   the  important   issues  which  has  received   much  attention   in Qur'anic   studies,  particularly  in  the  last  two  centuries.  Some  believe that  the  Qur'an  has  been  influenced  by the  culture  of the  Revelation era,  but  the  Islamic researchers   typically view this presumption   to  be originated  from  a lack of deep-sightedness   in the  text  of the  Qur'an. With  a  glance  at  the  origin  of  this  issue,  the   writer  has  critically analyzed  the most important  backgrounds  and instances  of this theory.